Zawieszenie biegu terminów wydania zezwolenia na pobyt. Sprawdź, kto może z tego skorzystać


Zmiany w procesie ubiegania się o wydanie zezwolenia na pobyt stanowią gest dobrej woli rządzących wobec obcokrajowców. Zgodnie z nowymi przepisami zawieszenie biegu, wprowadzonymi od 15 kwietnia 2022 roku, obywatele innych krajów zostali zwolnieni z obowiązku posiadania aktualnego pozwolenia na pobyt. Warto zatem sprawdzić, jakie konsekwencje niesie ta decyzja i jakie prawa przyznaje obcokrajowcom mieszkającym na terenie Polski.
Sprawdź, kto i kiedy może skorzystać z zawieszenia biegu terminów wydania zezwolenia na pobyt.


Zawieszenie biegu terminów to skutek konfliktu zbrojnego na Ukrainie — poznaj szczegóły.


Skutkiem konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą jest wzmożony napływ cudzoziemców z terytorium Ukrainy. Taka sytuacja w znacznym stopniu obciąża działania urzędników w urzędach wojewódzkich. Z tego powodu rządzący postanowili zawiesić konieczność biegu terminów w czasie wydawania zezwoleń na pobyt. Przepisy, które to określają, reguluje ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 8 kwietnia 2022 roku. Nowe prawo weszło w życie 15 kwietnia 2022 roku.

W tym czasie rządzący chcą skupić się na dostosowaniu struktur działania administracji do potrzeb obcokrajowców. Sytuacja migracyjna do tej pory nigdy nie była tak masowa. Co ważne, cudzoziemcy, którzy przed tą datą przebywali na terytorium Polski. Wobec nich było prowadzone jakiekolwiek postępowanie, nie muszą martwić się o przerwanie postępowania — będzie ono kontynuowane. Tym samym, pomimo zmian w prawie, urząd nie zamyka naboru nowych wniosków o ustalenie biegu terminów wydania pozwolenia na pobyt.


Sprawdź, czego dokładnie dotyczy zawieszenie biegu terminów w Urzędach do Spraw Cudzoziemców


Nowelizacja tej ustawy obliguje urzędników do wstrzymania się w załatwieniu poniższych spraw administracyjnych:

●otrzymania lub cofnięcia zezwolenia na pobyt rezydenta Unii Europejskiej,
●ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały,
●cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy lub stały,
●zmian w zezwoleniach na pracę, pobyt stały lub czasowy w celu pracy w zawodzie, który wymaga określenia wysokości kwalifikacji.

Powyższe uproszczenia dotyczą wszystkich cudzoziemców, którzy przebywają na terenie Polski niezależnie od tego, jakie obywatelstwo posiadają.

Czy wiesz, do kiedy obowiązuje zawieszenie biegu terminów wydania zezwolenia na pobyt?


Zawieszenie biegu terminów wydawania pozwolenia na pobyt obowiązuje od 15 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku. W tym czasie wojewoda przestaje być zobowiązany do informowania stron postępowania o niedotrzymaniu terminów. Ponadto, urzędnicy przestaną wysyłać ponaglenia, które w normalnym trybie postępowania składano z powodu bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowań przez urzędy pierwszej instancji.

Celem zmian jest zminimalizowanie pracy wydziałów, które nie są odpowiednio przygotowane do przetworzenia takiej liczby dokumentów z dotrzymaniem wszelkich niezbędnych terminów. Konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy jest sytuacją wyjątkową, w czasie której obywatele tego kraju uciekają do krajów sąsiednich, często bez posiadania niezbędnych dokumentów. Polska, jako kraj sąsiedni, chce zapewnić im schronienie bez dodatkowych utrudnień związanych z formalnościami, dlatego rząd wprowadził w trybie pilnym powyższe ułatwienia.


Podsumowanie: kto i kiedy może skorzystać z ułatwień w czasie załatwiania sprawa administracyjnych


Zmiany w przepisach na podstawie zmian w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dotyczą wszystkich cudzoziemców, niezależnie od tego, jakie obywatelstwo posiadają. Ułatwienia obowiązują od 15 kwietnia do końca 2022 roku. W tym czasie rządzący mają nadzieję, że konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą się ustabilizuje lub zakończy, a znaczna część migrujących ludzi podejmie decyzje, na którego terenie kraju chce przebywać. Ponadto w tym czasie urzędy dostosują liczbę pracowników, by móc sprostać sytuacji migracyjnej w naszym kraju, która jest wciąż rozwojowa.

Jeśli chcesz skorzystać z zatrudnienia cudzoziemca lub pomagasz w załatwieniu formalności, skontaktuj się z naszym biurem. Nasi specjaliści pomogą Ci w dopełnieniu wszystkich formalności niezależnie od podjętych działań.