Zezwolenie na pracę typu B

Zezwolenie na pracę typu B jest specjalnym dokumentem, który umożliwia cudzoziemcowi legalne zatrudnienie w Polsce w ramach pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców lub spółki kapitałowej w organizacji. Dodatkowo, zezwolenie to dotyczy również spraw związanych ze spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną, gdzie cudzoziemiec pełni rolę komplementariusza. Jeśli cudzoziemiec otrzymuje prokurę na okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, również może skorzystać z zezwolenia typu B.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby rozpocząć procedurę uzyskania zezwolenia na pracę typu B dla cudzoziemca, oraz innych zezwoleń na pracę. Mogą Państwo zaufać firmie My-Work w procesie związanym z rekrutacją i legalnym zatrudnieniem cudzoziemców.
Zezwolenie na pracę typu B

Jakie dokumenty do zezwolenia na pracę typu B?

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę typu B wymaga złożenia odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w wojewódzkim urzędzie. Do najważniejszych dokumentów należą:
 • Oświadczenie o niekaralności – 30 dni przed złożeniem wniosku;
 • Umowa spółki – w przypadku, gdy pracodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji;
 • Wydruk z KRS;
 • Paszport cudzoziemca – kopia stron ważnego dokumentu podróży z danymi cudzoziemca, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • Dowód wpłaty wraz z danymi cudzoziemca;
 • Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia;
 • Kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku (CIT 8)
 • Dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku np. listy pracowników potwierdzone przez upoważnioną osobę z wyodrębnieniem rodzaju umów i ich długości za dany okres bądź inne dokumenty kadrowe będące w dyspozycji pracodawcy
 • Dokumenty potwierdzające dochód – 12 – krotność przeciętnego wynagrodzenia
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków lub prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy – jeżeli dotyczy informacji o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata np. lista pracowników aktualnie zatrudnionych w zakładzie potwierdzona przez osobę upoważnioną bądź inne dokumenty kadrowe będące w dyspozycji pracodawcy
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania np. dokumenty potwierdzające uprawnienie do prowadzenia firmy przewozowej, związanej z transportem osób, bądź do prowadzenia, której niezbędne jest posiadanie dodatkowych zezwoleń, koncesji, licencji.

Zezwolenie typ B – profesjonalne wsparcie firmy My-Work.

Procedura wydania zezwolenia na pracę typu B jest skomplikowana i wymaga staranności w przygotowaniu dokumentów. Dlatego warto skorzystać z usług ekspertów z My-Work, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa imigracyjnego oraz procedur administracyjnych. Nasz zespół zapewni profesjonalne doradztwo i kompleksowe wsparcie, aby upraszczać proces uzyskiwania zezwolenia typu B i minimalizować ryzyko popełnienia błędów.