Pobyt czasowy

Obcokrajowiec chcący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata, chyba że podstawa ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy i wsparcia w procesie ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, z przyjemnością polecamy skorzystanie z usług firmy My Work. Nasi wykwalifikowani eksperci ds. imigracji posiadają szeroką wiedzę na temat polskiego prawa imigracyjnego oraz bogate doświadczenie w obsłudze klientów z różnych krajów i o różnych potrzebach. Działamy z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, aby zapewnić Państwu najlepsze rozwiązania i maksymalne ułatwienie procesu ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Pobyt czasowy

Proces ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy

Aby móc ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, cudzoziemiec musi zakładać, przebywanie w kraju dłużej niż 3 miesiące. Zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane na okres maksymalnie 3 lat, jednak w niektórych przypadkach może być krótsze, jeżeli podstawa ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego.

Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy toczy się w urzędzie wojewódzkim odpowiedzialnym za sprawy cudzoziemców. Aby złożyć wniosek, należy

  • wypełnić dwie kopie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zgodnie z pouczeniem;
  • dostarczyć cztery aktualne kolorowe fotografie,
  • ważny dokument podróży (wraz z dwiema kopiami wszystkich zapisanych stron);
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;
  • podstawowe dokumenty wymagane dla danego typu zezwolenia na pobyt czasowy.

W zależności od celu pobytu cudzoziemca w Polsce mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, które zostały opisane w poszczególnych zakładkach dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy.

Konsekwencje nieprzedłużania zezwolenia na pobyt czasow

Ważne jest, aby pamiętać, że zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce nie są przedłużane. Jeśli cudzoziemiec chce pozostać w Polsce po upływie terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, musi ubiegać się o nowe zezwolenie. W przeciwnym razie cudzoziemiec powinien opuścić Polskę przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, chyba że uzyskał inny, ważny dokument pozwalający mu na legalny pobyt w Polsce, tak jak kolejne zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.