Chcesz zatrudnić pracowników spoza Polski i jednocześnie mieć pewność, że robisz to dobrze, bezpiecznie i w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa?

Dowiedz się, jakie obowiązki dotyczące posiadania stosownych zezwoleń spoczywają na barkach pracowników, jak i przedsiębiorców, którzy chcą zatrudniać cudzoziemców. Wszystkie kluczowe informacje znajdziesz w poniższym tekście. Zapraszamy do lektury!

Czym jest zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę w Polsce to rodzaj dokumentu, za którego wydanie (na wniosek pracodawcy) odpowiada stosowny wojewoda. Taki rodzaj dokumentu musi zawierać dane pracodawcy, opis stanowiska i wykonywanej pracy, minimalne wynagrodzenie, wymiar czasu, a także okres ważności.

Zezwolenia dzielą się na kilka typów (typ A, B, C, D i E), które różnią się od siebie zakresem wykonywanych przez pracownika obowiązków, czasem, na który są wydawane, jak i szeregiem innych szczegółów. 

Kto musi mieć zezwolenie na pracę na terenie Polski?

Ogólna zasada dotycząca konieczności posiadania stosownego zezwolenia, które umożliwia podjęcie legalnej pracy na terenie Polski. Odnosi się bezpośrednio do obywateli krajów spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednak od tej reguły obowiązuje wiele wyjątków i ustępstw, które powodują, że część wyżej wspomnianych osób nie musi posiadać takiego dokumentu. Zaliczamy do nich m.in. wskazane grup społeczne i zawodowe, osoby posiadające określony status, jak i wiele innych.

Kto nie musi posiadać na zezwolenia na pracę w Polsce?

Z obowiązku posiadania takiego uprawnienia są zwolnione osoby, które posiadają status uchodźcy (nadany przez w RP). Zezwolenie na pobyt czasowy bądź stały w Polsce lub pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce, a także pobyt tolerowany w RP. Te zapisy dotyczą również osób, którym udzielono tzw. ochrony uzupełniającej lub też ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo do grupy osób zwolnionych z obowiązku posiadania takiego zezwolenia zaliczamy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ustawa definiuje również kilka innych przypadków, w których zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Zaliczamy do nich między innymi: osoby uczące się, reprezentantów konkretnych zawodów, czy też tzw. osoby korzystające z krótkoterminowej mobilności pracownika.

Dokładna lista oraz więcej informacji na temat osób, które nie muszą posiadać takiego zezwolenia, znajduje się w następujących normach prawnych:

  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • Ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowych informacji dostarcza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (z dnia 21.04.2015 roku), które zwalnia z obowiązku posiadania zezwolenia: cudzoziemców prowadzących szkolenia, stażystów, doradców itp. Do tego nauczycieli języków obcych, członków sił zbrojnych i personelu cywilnego (pracujących w strukturach międzynarodowych), korespondentów, duchownych, a także szereg innych osób.

Chcesz zdobyć zezwolenie na pracę dla obcokrajowców?

W ramach naszej działalności oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Zajmujemy się kompletowaniem niezbędnych dokumentów, przygotowywaniem wniosków, jak i dopełnianiem innych wymaganych formalności. Jeśli poszukujesz sprawdzonego wsparcia, które ułatwi i przyspieszy proces zatrudniania osób spoza terenu Polski – koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą.