Zatrudnianie cudzoziemca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji objęte jest nieco inną procedurą legalizacji, niż procedura obowiązująca przy standardowym zatrudnianiu. Odmienne są również wymagane warunki zatrudnienia, m.in. w zakresie wysokości minimalnego rocznego wynagrodzenia brutto obcokrajowca. Dowiedzmy się o czym pamiętać, by nie narazić się na kary finansowe wynikłe z niewiedzy lub błędów w legalizacji zatrudnienia cudzoziemca.

Kiedy ubiegać się o zezwolenie?

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji to szczególny rodzaj zezwolenia. Wydawany jest cudzoziemcom, którzy planują podjęcie pracy w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych bądź posiadania przynajmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego, którego poziom porównywalny jest z poziomem kwalifikacji, jakie można uzyskać w ramach ukończenia studiów wyższych.

Choć na pozór wydaje się jasne, kogo dotyczy wspomniane zezwolenie, w niektórych przypadkach mogą pojawić się wątpliwości. Wyjaśniamy zatem, kiedy cudzoziemiec nie powinien się o nie ubiegać:

  • gdy wykonuje on pracę sezonową,
  • gdy przebywa w Polsce w celach turystycznych bądź celem odwiedzin rodziny lub przyjaciół, w oparciu o wizę wydaną przez polski organ lub przez inne państwo z obszaru Schengen,
  • gdy jest w posiadaniu zezwolenia na pobyt czasowy rezydenta długoterminowego UE,
  • gdy ubiega się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu przeprowadzenia badań naukowych lub celem mobilności długoterminowej naukowca,
  • gdy przebywa w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej ułatwiającej wjazd oraz czasowy pobyt osób fizycznych zajmujących się inwestycjami lub wymianą handlową,
  • gdy pracuje w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność gospodarczą na terenie innego państwa UE i zostaje oddelegowany przez pracodawcę celem okresowego świadczenia usług w Polsce.

Jak uzyskać zezwolenie?

To po stronie cudzoziemca leży konieczność uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Aby go uzyskać, musi on złożyć odpowiedni wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Złożenia należy dokonać osobiście i najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu. Cudzoziemiec podczas składania wspomnianego wniosku zostanie poproszony o złożenie odcisku linii papilarnych oraz o wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 440 zł i opłaty za wydanie karty pobytu w wysokości 50 zł.

Udział pracodawcy w procesie uzyskiwania zezwolenia nie jest jednak całkowicie wyłączony. Do wniosku o zezwolenie cudzoziemiec zobowiązany jest załączyć szereg dokumentów. Ich skompletowanie powinno przebiegać we współpracy z pracodawcą.

Składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji trzeba uzbroić się w cierpliwość. Decyzji możemy bowiem spodziewać się nie wcześniej jak po upływie miesiąca od daty wszczęcia postępowania. Jeśli wojewoda wyda decyzję negatywną, cudzoziemcowi przysługuje prawo do odwołania. W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji należy wówczas złożyć własnoręcznie podpisane odwołanie.

Jeśli formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wydają się kłopotliwe, pamiętajmy o możliwości skorzystania z pomocy takich firm jak My Work.