Przedsiębiorcy nie zawsze wiedzą, że zmiany dokonywane w firmie lub zmiany dotyczące warunków zatrudnienia obcokrajowca wymuszają konieczność ponownej legalizacji jego zatrudnienia. Podpowiadamy co należy zrobić, aby nie narazić się na problemy.

Przejęcie cudzoziemca od innego pracodawcy

Wielu przedsiębiorców wychodzi z mylnego założenia, że zezwolenie na pracę bądź oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy jest dokumentem uprawniającym cudzoziemca do podejmowania zatrudnienia w dowolnej firmie. Niestety, w dokumentach tych wskazany jest konkretny podmiot powierzający wykonywanie pracy. W praktyce oznacza to, że obcokrajowiec zmieniający pracę traci ważność wspomnianych dokumentów i konieczne staje się wyrobienie nowych.

Inna procedura obowiązuje w przypadku, gdy obcokrajowiec posiada zezwolenie jednolite (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę). Wówczas w ciągu 15 dni roboczych od dnia zakończenia pracy jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia o tym fakcie wojewody. Dzięki temu, przez okres 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia pracy zezwolenie jednolite nie zostaje cofnięte, a cudzoziemiec może w tym czasie złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia. Musi on jednak otrzymać od pracodawcy odpowiednie dokumenty.

Zmiana stanowiska lub wynagrodzenia cudzoziemca

Stanowisko oraz płaca to kolejne elementy, które ujęte są w zezwoleniu na pracę bądź oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. W związku z tym, zmiany dokonywane w tym zakresie również wymagają uzyskania nowych dokumentów. Istnieje jedynie kilka ściśle określonych przypadków, które zwalniają z tego obowiązku.

Jeśli cudzoziemiec pracuje w oparciu o zezwolenie bądź oświadczenie, to do pracodawcy należy wówczas zadbanie o uzyskanie nowych dokumentów. Z kolei jeśli podstawę legalności zatrudnienia stanowi zezwolenie jednolite, konieczność wystąpienia o zmianę zezwolenia leży po stronie cudzoziemca. Należy podkreślić, że chodzi tu jedynie o zmianę, a nie o wydanie całkowicie nowego dokumentu. Jednak i w tym przypadku konieczne jest zaangażowanie pracodawcy, gdyż musi on przekazać obcokrajowcowi dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

Zmiany dotyczące pracodawcy

Nie każda zmiana dotycząca firmy przekłada się na konieczność uzyskania nowego zezwolenia bądź oświadczenia dla cudzoziemca. Jeśli zmiany dotyczą nazwy firmy, jej siedziby czy też formy prawnej, nie musimy podejmować żadnych czynności względem legalizacji zatrudnienia pracownika zagranicznego. Podobnie jest w przypadku, gdy zakład pracy bądź jego część zostaje przejęta przez inny podmiot albo gdy zakład pracy lub jego część przechodzi na innego pracodawcę. W innych sytuacjach pracodawca zobowiązany jest do ubiegania się o nowe zezwolenie lub oświadczenie dla cudzoziemca. Z kolei jeżeli cudzoziemiec zatrudniony był na podstawie zezwolenia jednolitego, to on musi zwrócić się z wnioskiem o zmianę tego dokumentu.

Pracodawcy, którzy nie są świadomi, że w przypadku zmian warunków zatrudnienia cudzoziemca ciąży na nich obowiązek zadbania o ponowną legalizację zatrudnienia, narażają się na wysokie kary finansowe, a nawet na karę pozbawienia wolności. Jeśli przepisy prawne i procedury legalizacji zatrudnienia wydają się skomplikowane, warto skorzystać z pomocy takich firm jak My Work. Może ona okazać się przydatna również wtedy, gdy chcemy mieć pewność, że prawidłowo dopełniliśmy formalności związanych z legalizacją zatrudnienia cudzoziemca.