Procedura zatrudnienia obcokrajowca na stanowisko kierowcy wielu pracodawcom może wydawać się zagmatwana. Przysparza ona trudności również samym kandydatom. W artykule przedstawiamy informacje, które z pewnością przydadzą się obydwu stronom zamierzającym podjąć współpracę.

Ogólne wymagania do pracy kierowcy zawodowego

Zgodnie z Ustawą z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, kierowca zawodowy musi spełniać następujące wymogi:

  • ukończony 21. rok życia – wymóg nie dotyczy kierowcy drogowego prowadzącego pojazd lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita mieści się w przedziale 3,5 – 7,5 tony;
  • posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii,
  • brak przeciwskazań psychologicznych oraz zdrowotnych do wykonywania zawodu,
  • uzyskanie kwalifikacji wstępnej,
  • ukończenie szkolenia okresowego.

Kierowca zawodowy z zagranicy zatrudniany jest na tych samych zasadach co polski kierowca. Dotyczy to wymagań ogólnych, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru pracy.

Legalizacja zatrudnienia

Legalizacja pobytu i zatrudnienia to dwie podstawowe kwestie. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na pracę lub o wydanie karty pobytu. Procedura uproszczona jest w przypadku chęci zatrudnienia obcokrajowca na stanowisko kierowcy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w trakcie kolejnych 12 miesięcy. Nie ma wówczas konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę. Wystarczy jedynie złożyć w urzędzie pracy stosowne oświadczenie o zamiarze zatrudnienia. Zasada ta obowiązuje jednak tylko i wyłącznie w przypadku cudzoziemców z Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Armenii, Gruzji oraz Mołdawii.

Ustalenie kwalifikacji

Przejście przez kandydata kwalifikacji oraz szkolenia okresowego to obowiązek nałożony przez unijną dyrektywę 2003/59/WE, który podyktowany jest chęcią doskonalenia umiejętności kierowców i zapewnienia tym samym większego bezpieczeństwa na drodze. Istnieją dwa istotne warunki przystąpienia do kwalifikacji pełnej lub przyspieszonej oraz do szkolenia okresowego:

  • kandydat  musi przebywać na terytorium Polski minimum 185 dni w roku z uwagi na więzi zawodowe bądź osobiste,
  • kandydat musi posiadać pozwolenie na pracę lub wizę.

Ważnym wymogiem jest również wymiana posiadanego prawa jazdy na polski odpowiednik. Wymiany tej dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania obcokrajowca. Konieczne jest do tego jednak złożenie oświadczenia przez pracodawcę o zatrudnieniu bądź chęci nawiązania z cudzoziemcem współpracy w zakresie wykonywania przewozów drogowych.

Należy wiedzieć, że uzyskane świadectwo kwalifikacji zawodowej nie jest tożsame ze świadectwem kierowcy, które wydawane jest całkowicie osobno, na podstawie wniosku pracodawcy składanego wraz z szeregiem załączników do Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD. Świadectwo kierowcy stanowi poświadczenie, że obcokrajowiec-kierowca zatrudniony jest w zgodzie z przepisami.

Warto pamiętać, że niespełnienie wymogów prawnych dotyczących zatrudnienia cudzoziemca na stanowisko kierowcy może wiązać się dla pracodawcy z karą finansową w kwocie nawet do 30 tys. zł. Aby sprawnie i bezbłędnie przejść przez cały proces zatrudnienia warto skorzystać z pomocy takich firm jak MyWork.