Sposobem na legalizację pobytu w Polsce dla obywateli spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest złożenie przez cudzoziemca wniosku o wydanie tzw. karty pobytu, która może uprawniać do pobytu czasowego lub stałego. Karta pobytu jest dokumentem, który poświadcza tożsamość obcokrajowca oraz nadaje mu prawo do przebywania na terenie Polski. W niektórych przypadkach karta pobytu potwierdza także prawo cudzoziemca do podejmowania  pracy.

 Jak uzyskać kartę pobytu?

Wniosek o kartę pobytu powinien zostać wniesiony co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności aktualnie posiadanej karty do Urzędu Wojewódzkiego odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkiwania cudzoziemca. Złożenie wniosku wiąże się z opłatą administracyjną w wysokości 340 zł za kartę czasowego pobytu lub 640 zł za kartę stałego pobytu oraz z późniejszą opłatą za wygenerowanie karty pobytu w kwocie 50 zł. Wniosek o wydanie karty pobytu składa się na odpowiednim formularzu pobranym z Urzędu Wojewódzkiego wraz ze wszystkimi określonymi w nim załącznikami. Jednym z najczęściej wymaganych załączników jest informacja uzyskana z Powiatowego Urzędu Pracy. Czas oczekiwania na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt i wydanie karty pobytu może wynosić nawet kilka miesięcy. Okres ten zależny jest od indywidualnych okoliczności sprawy oraz od tego czy wniosek zostanie złożony bez braków formalnych.

 Rodzaje karty pobytu

Obcokrajowiec może otrzymać kartę czasowego pobytu lub kartę stałego pobytu. Karta czasowego pobytu, zwana także zezwoleniem na pobyt czasowy to dokument wydawany na okres od roku do 3 lat, w zależności od podstaw, na których cudzoziemiec ubiega się o jego wydanie. Z kolei karta stałego pobytu, określana również jako zezwolenie na pobyt stały jest dokumentem uprawniającym do stałego zamieszkania na terenie Polski. Jeśli wydawana jest na podstawie polskiego pochodzenia to jej ważność upływa po 10 latach, natomiast w przypadku wydawania na podstawie karty pobytu czasowego, termin jej obowiązywania wynosi 5 lat. Obydwie karty po upływie terminu ważności nie ulegają samoczynnemu przedłużeniu. Po otrzymaniu karty pobytu cudzoziemiec nie potrzebuje już dodatkowego dokumentu pobytowego celem legalizacji swojego przebywania w Polsce.

Samodzielne ubieganie się o kartę pobytu może być dla obcokrajowca trudne, zwłaszcza jeśli dodatkowy problem stanowią bariery językowe. Warto jednak pamiętać, że istnieją wyspecjalizowane firmy, które chętnie pomogą przejść ten proces, np. My-Work Lublin. Specjaliści nie tylko udzielą wskazówek czy pomogą w przetłumaczeniu dokumentów, ale na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa są w stanie całkowicie wyręczyć obcokrajowca z załatwienia sprawy legalizacji pobytu.