Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca pociąga za sobą wiele formalności, w których łatwo się pogubić. Poniżej prezentujemy w jaki sposób poprawnie ubiegać się o uzyskanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Gdzie znaleźć wniosek? W jakiej formie i gdzie go złożyć?

Wniosek można złożyć zarówno w wersji papierowej (listownie lub na miejscu w odpowiednim urzędzie pracy), jak i w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu praca.gov.pl). Potrzebny wzór można pobrać ze strony https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zatrudnic-cudzoziemca

Jak wypełnić wniosek oświadczenia o powierzeniu pracy? Instrukcja krok po kroku

Formularz oświadczenia zawiera 7 punktów (od 1 do 6 włącznie uzupełnia wnioskodawca), w skład których wchodzą dodatkowe podpunkty. W niniejszym poradniku zatrzymamy się przy każdym z nich i podpowiemy jak poprawnie wypełnić wniosek.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – wypełniamy WNIOSEK krok po kroku

Punkt 1.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi – w tej części wymagane są informacje o pracodawcy, który chce zatrudnić w swojej firmie obcokrajowca.

Punkt 2.

Informacje dotyczące cudzoziemca – kolejne 9 podpunktów odnosi się do danych obcokrajowca, dla którego staramy się o legalne zatrudnienie w naszej firmie. Podajemy dane przyszłego pracownika oraz informacje o jego dokumencie podróży.

Punkt 3.

Informacje dotyczące pracy powierzonej cudzoziemcowi – w trzeciej części wniosku należy zawrzeć informacje, które określą na jakim stanowisku/jaki rodzaj pracy będzie wykonywał cudzoziemiec. Należy wpisać nazwę i kod zawodu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (dostępne na stronie www.psz.praca.gov.pl), symbol PKD, który jest ściśle związany z rodzajem wykonywanej przez cudzoziemca pracą oraz opis podklasy działalności firmy, w której cudzoziemiec zamierza pracować. Następnie podajemy miejsce wykonywania pracy przez obcokrajowca, czyli dokładny adres ze wskazaniem powiatu i gminy.

W podpunkcie 3.5. udzielamy informacji o rodzaju umowy jaką podpiszemy z przyszłym pracownikiem, w kolejnym 3.6. precyzujemy wymiar czasu pracy (etat/półetatu) lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, np. 80h/msc. W ostatnim podpunkcie 3.7. ustalamy wysokość wynagrodzenia brutto określonego stawką godzinową lub miesięczną.

Punkt 4

Okres/y, na jakie podmiot powierzy cudzoziemcowi wykonywanie pracy – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi gwarantuje legalną pracę na maksymalnie pół roku. Można wnioskować o okres krótszy. W tym punkcie podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy przez obcokrajowca w naszej firmie.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – wypełniamy WNIOSEK krok po kroku

Punkt 5.

Zaznaczamy odpowiednie pole, w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy bądź zezwolenia pobytowego, czyli tzw. karty pobytu. W podpunkcie 5.1. wymaga się informacji o okresie ważności dokumentu jaki zaznaczyliśmy w punkcie 5, natomiast w 5.2. precyzujemy w jakim celu składamy formularz zaznaczając pole, którego treść oddaje rzeczywistą sytuację cudzoziemca (do wyboru 4 warianty).

Punkt 6.

W ostatnim punkcie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi (pracodawca) podaje miejsce, datę wypełnienia formularza i składa podpis pod oświadczeniem, iż znane są mu przepisy związane z pobytem i powierzeniem pracy obcokrajowcom w Polsce.

Punkt 7.

Potwierdzenie wpisu oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń – tę część pozostawiamy pustą. Wypełnieniem tego segmentu zajmie się pracownik Powiatowego Urzędu Pracy.

O czym warto pamiętać?
Całym procesem wypełniania wniosku i jego złożenia w odpowiednim urzędzie może zająć się także osoba upoważniona przez pracodawcę, na podstawie podpisanego pełnomocnictwa. Kolejną niezwykle istotną kwestią w procesie wnioskowania o wydanie oświadczenia jest komplet załączników – dokumentów, które należy złożyć wraz z wypełnionym formularzem. Informacje o wymaganych dokumentach pojawią się w kolejnym artykule.