Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca pociąga za sobą wiele formalności, w których łatwo się pogubić. Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie najważniejszych informacji, które z pewnością przyda się pracodawcom planujących zatrudnienie obcokrajowca.

Krok 1 – legalizacja pobytu

Legalizacja zatrudnienia pracownika zagranicznego to proces, który można podzielić na dwa etapy. Pierwszym z nich jest sprawdzenie legalności pobytu. Żelazna zasada mówi bowiem, że aby zatrudnienie mogło być legalne, wymagany jest legalny pobyt. Jeśli kandydat nie posiada wizy, karty pobytu lub paszportu biometrycznego, trzeba postarać się o uzyskanie któregoś z tych dokumentów. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy, czyli tzw. karty pobytu. Organem, do którego trzeba się zwrócić jest Wydział Spraw Cudzoziemców właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Co ważne, pracodawca nie powinien dać się zwieść np. na posiadaną przed kandydata wizę turystyczną, gdyż tego typu podstawa legalnego pobytu nie umożliwia podjęcia pracy, nawet jeśli obowiązuje w chwili uzyskania zezwolenia na pracę. Podobna sytuacja jest z paszportem biometrycznym, który często uprawnia do pobytu w Polsce na okres krótszy niż planowane zatrudnienie, a więc nie stanowi podstawy do legalnego zatrudnienia.

Krok 2 – legalizacja zatrudnienia

Po legalizacji pobytu przychodzi czas na legalizację zatrudnienia. Również wiąże się to z koniecznością złożenia wniosku, ale najpierw trzeba zadecydować o formie legalizacji zatrudniania. Do wyboru są trzy opcje:

  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – ta opcja dotyczy jedynie kandydatów, którzy są obywatelami Rosji, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji lub Mołdawii. Pracodawca składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy i zazwyczaj w ciągu 7 dni otrzymuje oświadczenie, które uprawnia do zatrudnienia obcokrajowca na maksymalnie 180 dni w ciągu kolejnych 360 dni. Przy składaniu wniosku wymagana jest opłata administracyjna w wysokości 30 zł;
  • zezwolenie na pracę – jeśli kandydat jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pracodawca może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę. Dokument składa się do Urzędu Wojewódzkiego wraz z opłatą w wysokości 100 zł. Sprawa rozpatrywana jest zazwyczaj około miesiąca czasu, a zezwolenie obowiązuje maksymalnie przez 3 lata;
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – ta opcja również dotyczy obywateli państw nienależących do UE ani EOG. Wniosek do Urzędu Wojewódzkiego składany jest przez cudzoziemca i wiąże się z opłatą 440 zł + 50 zł za wydanie karty pobytu. Obcokrajowiec, otrzymując zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, nie potrzebuje już dodatkowego dokumentu do legalizacji pobytu. Trzeba jednak liczyć się z tym, że rozpatrywanie wniosku może trwać nawet kilka miesięcy. Zezwolenie zachowuje ważność do 3 lat od daty wydania.

Jeśli formalności związane z legalizacją zatrudnienia wydają się skomplikowane, warto pamiętać, że zawsze można skorzystać z oferty wyspecjalizowanych firm, takich jak MyWork. W ramach pomocy przeprowadzą one proces legalizacji zatrudnienia za nas lub dokonają audytu poprawności zatrudnienia.