Nielegalna praca cudzoziemca to ryzyko poniesienia surowych kar – zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. W jakich przypadkach grożą nam konsekwencje i czego można się spodziewać?

Kary za zatrudnianie obcokrajowca – w jakich przypadkach?
Brak legalizacji zatrudnienia cudzoziemca to droga do poważnych problemów. Wśród sytuacji, w których mamy do czynienia z nielegalnym wykonywaniem pracy przez obcokrajowca, można wymienić głównie:
brak posiadania przez obcokrajowca dokumentu uprawniającego go do pobytu na terenie Polski – np. wizy, karty pobytu, zezwolenia pobytowego,
brak posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę – w przypadkach, kiedy przepisy zobowiązują do uzyskania takiego zezwolenia, np. przy pracy sezonowej,
posiadanie dokumentu uprawniającego do pobytu, ale nie do wykonywania pracy – np. wiza turystyczna,
zatrudnianie pracownika na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy – np. różnice w wynagrodzeniu, inne stanowisko itp.,
brak zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej.
Organem odpowiedzialnym za kontrolę legalności zatrudnienia jest Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Graniczna.

Jakie kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemca?
Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemca określa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W art. 120 ust. 1 tejże ustawy mowa jest o tym, że pracodawca, który spełnia co najmniej jedną z wyżej wymienionych przesłanek, podlega karze grzywny, która może wynieść od 1 do nawet 30 tysięcy zł. Artykuł ten w ustępie 2 określa również karę dla pracownika podejmującego się pracy w sposób nielegalny. Obcokrajowiec narażony jest na karę grzywny w kwocie nie mniejszej niż 1000 zł. W przypadku jeśli pracodawca lub pracownik celowo wprowadzi drugą stronę w błąd, doprowadzając do powierzenia nielegalnego wykonywania pracy, również podlega karze wynoszącej od 3 do 30 tysięcy zł. Kara grozi także za niezłożenie do Powiatowego Urzędu Pracy oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemca – mieści się ona wówczas w przedziale od 20 zł do 5 tysięcy zł.

Nie tylko kary finansowe
Choć kary finansowe za nielegalne zatrudnianie obcokrajowców robią już niemałe wrażenie, należy wiedzieć, że dotyczą nas także konsekwencje wymienione w Ustawie o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie tej mowa jest m.in. o uporczywym powierzaniu pracy wielu cudzoziemcom nieposiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce lub o uporczywym powierzaniu pracy temu samemu cudzoziemcowi pozbawionemu stosownych dokumentów, za co może zostać nałożona kara grzywny w wysokości do 10 tysięcy zł lub nawet kara ograniczenia wolności. Warto przy tym wspomnieć, iż jako przesłankę „uporczywości” uznaje się fakt, że pracodawca kilkukrotnie lub przez dłuższy okres czas powierza wykonywanie pracy obcokrajowcom bez dokumentów pobytowych, mając świadomość, że dopuszcza się nielegalnego zatrudnienia.

Wiele pracodawców świadomie zatrudnia obcokrajowców „na czarno”, ale wielu robi to także w wyniku niezorientowania w przepisach prawnych. Jak uniknąć kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca? Najlepiej powierzyć sprawy legalizacji wyspecjalizowanym firmom, takim jak np. MyWork. Oprócz tego, że pozbędziemy się konieczności samodzielnego przechodzenia przez skomplikowany i czasochłonny proces legalizacji to zdjęta zostanie z nas wszelka odpowiedzialność za ewentualne błędy.