Może się zdarzyć, że cudzoziemca ubiegający się o legalizację pobytu, spotka się z odmową ze strony polskiego urzędu. Podpowiadamy w jakich sytuacjach przysługuje nam możliwość złożenia odwołania od decyzji urzędowej oraz jak to zrobić.

Legalizacja pobytu – odwołanie

Prawo do złożenia odwołania przysługuje m.in. w sytuacji otrzymania decyzji odmownej w sprawie o:

  • zezwolenie na pobyt stały lub czasowy,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • wydanie bądź wymianę karty pobytu,
  • cofnięcie przedłużenia wizy.

Procedura odwoławcza jest dwuetapowa.

Odwołanie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców

W ciągu 14 dni od daty otrzymania niesatysfakcjonującej decyzji dotyczącej legalizacji pobytu mamy możliwość ubiegać się o jej zmianę. W tym celu, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję, należy złożyć odwołanie skierowane do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie. Warto jednak zapoznać się z informacjami umieszczonymi w pouczeniu, które stanowi załącznik do wydanej decyzji. Znajdziemy tam dokładną instrukcję dotyczą sposobu postępowania w ramach zaskarżenia decyzji.

Odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Nie zawsze złożenie odwołania do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców skutkuje zmianą decyzji o legalizacji pobytu. Mamy jednak drugą linię obrony, którą jest możliwość złożenia odwołania do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Trzeba jedynie pamiętać, aby zrobić to w terminie 30 dni od otrzymania informacji, że odwołanie złożone do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców zostało odrzucone.

Termin na złożenie odwołania od decyzji dotyczącej legalizacji pobytu

Ważną kwestią dotyczącą wspomnianych wcześniej terminów jest to, że obejmują one wszystkie dni kalendarzowe, w tym także weekendy oraz święta. W przypadku, gdy przegapiliśmy termin na złożenie odwołania od decyzji dotyczącej legalizacji pobytu, niekoniecznie wszystko jest stracone. Przez 7 dni po upływie terminu możemy bowiem wystąpić z prośbą o jego przywrócenie. Aby zwiększyć szansę, że to nastąpi, w prośbie tej warto wyjaśnić, że niedotrzymanie terminu wynikło z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy. Odwołanie lub zażalenie należy wówczas wnieść razem z prośbą o przywrócenie terminu.

Zażalenie od decyzji dotyczącej legalizacji pobytu

Może zdarzyć się również tak, że wniosek o legalizację pobytu, złożony do wojewody, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Odmowa wszczęcia postępowania uprawnia nas jednak do złożenia zażalenia. Trzeba zrobić to w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia.

Warto pamiętać, że w takich sprawach jak opracowanie i złożenie zażalenia lub odwołania od decyzji dotyczącej legalizacji pobytu mogą pomóc nam firmy, takie jak MyWork. To nie tylko ułatwienie i oszczędność czasu, ale także większa szansa na to, że fachowo napisane odwołanie lub zażalenie odniesie zamierzony skutek.